Dostępność

 
 
 
 
 
 

Deklaracja Dostępności

 

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa  Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

 Niektóre dokumenty, zamieszczone są w postaci plików .pdf. Treści nie wchodzą w zakres mających zastosowanie przepisów.

 Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie  samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

   • osobą kontaktową jest: Krzysztof Walczak
   • e-mail: zs_dbis@poczta.onet.pl
   • nr telefonu: +48 52 3512191

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

   • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
   • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
   • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

   • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
   • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
   • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z  wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

   • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej
   • Adres: ul. Szkolna 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia
   • E-mail:  lidkatusz.sp@wp.pl
   • Telefon: +48 52 3512191

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej ul. Szkolna 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia zlokalizowana jest w 2 budynkach stanowiących zabudowę zwartą, tj. budynek główny oraz sala gimnastyczna. Budynki połączone zostały tzw. łącznikiem. Do budynku głównego prowadzą trzy wejścia: dwa od strony placu apelowego - schody (są one nadzorowane przez pracowników obsługi). Wejście od strony sali gimnastycznej (przez łącznik) przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do sali gimnastycznej prowadzi również platforma pochyła, która znajduje się od strony wjazdu do przedszkola. Wjazd do kompleksu boisk "Orlik", dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku głównym nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się ona przy sali gimnastycznej. W obiektach szkolnych nie ma windy umożliwiającej dotarcie na wyższe kondygnacje. Na parkingu wyznaczone jest jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego każda osoba niepełnosprawna, która ma konieczność przybycia do szkoły może wjechać na parking szkolny. Do obiektów szkolnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W obiektach szkolnych nie ma pętli indukcyjnych. W obiektach szkolnych nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu są pracownicy obsługi. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika placówki po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 52 3512191 lub e-mail zs_dbis@poczta.onet.pl. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na parterze.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Na schodach oraz na przeszklonych taflach drzwiowych zajdują się kontrastowe oznaczenia.

Dla osób słabo widzących na drzwiach wejściowych do sekretariatu i wszystkich pomieszczeń znajdują się informacje w formie druku powiększonego.

(c)2023, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Copyright ©2019 Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem